Versie December 2015

Samenvatting

Iconi zet alles in het werk om samen met de opdrachtgever tot goede resultaten te komen. Lukt dat niet, om welke reden ook, dan zoeken we samen naar een passende oplossing. Hieronder wordt dat in detail uiteen gezet.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en iedere overeenkomst tussen Iconi (hierna te noemen, “ondernemer”) en de opdrachtgever, ook als de ondernemer hiervoor derden inschakelt, tenzij hier in goed overleg van is afgeweken.
 2. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden, en situaties die niet in deze voorwaarden geregeld zijn, moeten ondernemer en opdrachtgever handelen naar de geest van deze voorwaarden.
 3. Als de ondernemer niet altijd strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit nog niet dat de algemene voorwaarden niet meer van toepassing zijn.

Artikel 2 Offertes

 1. Alle offertes van de ondernemer zijn vrijblijvend en zijn geldig tot 30 dagen na de dagtekening van de offerte, tenzij duidelijk anders vermeld.
 2. Iedere offerte bevat een nauwkeurige omschrijving van de te leveren producten of diensten, zodoende dat dit voor de opdrachtgever een goede beoordeling van de offerte mogelijk maakt. Kennelijke vergissingen of fouten in een offerte binden de ondernemer niet.
 3. Alle in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW, overige heffingen, en extra kosten die gemaakt worden in het kader van de overeenkomst, zoals reis- en verblijfkosten.
 4. Offertes met samengestelde prijzen zijn niet zonder meer slechts gedeeltelijk uit te voeren voor een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 2. De door de ondernemer genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste inzicht opgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een (leverings)termijn brengt ondernemer niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen ondernemer en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden, waarna opdrachtgever de ondernemer een redelijke termijn biedt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de uitvoer van de overeenkomst tijdig aan de ondernemer geleverd worden. Ook zorgt de opdrachtgever voor tijdige reactie op vragen en aanvullende verzoeken of informatie of gegevens, en tijdige reactie op verzoeken om goedkeuring of reactie op geleverde producten of diensten. Als dit niet gebeurt is de vertraging voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Uitvoering, risico en wijziging

 1. Ondernemer zal de overeenkomst altijd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Als tijdens de uitvoer van een overeenkomst blijkt dat voor goede uitvoer het noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen ondernemer en opdrachtgever hierover in overleg gaan. Het kan voorkomen dat hiervoor een nieuwe offerte uitgebracht moet worden, met afwijkende prijsopgaaf en (leverings)termijnen. Indien het niet lukt een nieuwe overeenkomst te sluiten, mag ondernemer de gemaakte kosten binnen de oorspronkelijke overeenkomst in rekening brengen.
 3. Ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.
 4. Indien de overeenkomst uit verschillende fasen bestaat, kan de ondernemer goedkeuring op een eerdere fase verlangen voordat doorgegaan wordt met de uitvoer van aan een nieuwe fase.
 5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die ontstaan is doordat de opdrachtgever de verplichtingen in de overeenkomst niet nakomt, of door gebruik van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 6. Meerwerk wordt in overleg tussen opdrachtgever en ondernemer apart in rekening gebracht volgens de op dat moment geldende tarieven.

Artikel 5 (Tussentijdse) ontbinding en opschorting

 1. Indien het voor de ondernemer onmogelijk wordt om aan de verplichtingen van een overeenkomst te voldoen omdat de opdrachtgever in gebreke blijft, of omdat zich omstandigheden voordoen die de uitvoer zoals overeengekomen onmogelijk maken, is het ondernemer toegestaan de overeenkomst te ontbinden of op te schorten.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ondernemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien de ondernemer tot ontbinding of opschorting overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de ondernemer gerechtigd tot vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Als een overeenkomst tussentijds wordt ontbonden op opgeschort, dan zal de ondernemer in overleg met de opdrachtgever zoeken naar een passende oplossing om de nog te verrichten werkzaamheden over te dragen aan derden. Eventuele extra kosten hiervoor worden in rekening gebracht.

Artikel 6 Overmacht

 1. Onder overmacht valt, naast hetgeen daaronder wordt begrepen in de wet en jurisprudentie, alle voorziene of niet-voorziene oorzaken van buitenaf waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, maar die het de ondernemer wel onmogelijk maken de verplichtingen na te komen.
 2. Indien er sprake is van overmacht is de ondernemer niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar de opdrachtgever toe. Ondernemer zal hierover met opdrachtgever in gesprek gaan.
 3. Gedurende de periode van overmacht kan de ondernemer de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als dit langer dan twee maanden duurt, kunnen opdrachtgever en ondernemer de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien de ondernemer ten tijde van het intreden van de overmacht al een deel van de verplichtingen is nagekomen, dan kunnen deze in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.

Artikel 7 Betaling en incassokosten

 1. Het is de ondernemer toegestaan gefaseerd te factureren. Afspraken hieromtrent worden altijd in de overeenkomst opgenomen.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door de ondernemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. De ondernemer kan de opdrachtgever vanaf dat moment de wettelijke rente over de niet betaalde factuur in rekening brengen.
 4. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling de factuur alsnog niet voldoet, is het de ondernemer toegestaan de vordering uit handen te geven en alle hiervoor redelijke kosten door te berekenen aan de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de ondernemer verschuldigde betalingen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door de ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van de ondernemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
 2. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de ondernemer veilig te stellen.

Artikel 9 Garanties

 1. De door de ondernemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, of er op door derden geleverde zaken een andere garantietermijn zit.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, het toebrengen van wijzigingen of een poging daartoe.
 4. Bij levering mag de opdrachtgever het geleverde onderzoeken om te bepalen of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken mogen vanzelfsprekend tot 30 dagen na levering worden gemeld aan ondernemer, waarna de opdrachtgever de ondernemer in staat stelt de gebreken binnen een redelijke termijn te onderzoeken en verhelpen.
 5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 6. Indien de opdrachtgever na de genoemde termijn van 30 dagen melding maakt van een gebrek, gaan beide partijen het gesprek aan over de oplossing hiervan. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de ondernemer en de door de ondernemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.

 Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van de ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart de ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de ondernemer toerekenbaar is. Indien de ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden de ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

De ondernemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De ondernemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van de ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Contact

Voor vragen over deze algemene voorwaarden, of de uitleg er van, kan contact opgenomen worden met de ondernemer.